Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
18. dubna 2024

Obraz ženy v domácnosti a prázdnota nekonečna

Pro letošní ročník SETKÁNÍ/ENCOUNTER si JAMU připravila dvě inscenace – Obraz ženy a Origin of Clouds aneb co znamená v něco věřit. První se odehrává v uzavřeném bytě, druhá v nekonečném prostoru.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | ENG
18. dubna 2024

Why Are We All So Abandoned?

This composite performance brings a glimpse of two seemingly disparate peripheries of human solitude, in both cases working with a space that the performers themselves transform into and add to its aura through their appearance.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
18. dubna 2024

Prečo sme všetci tak opustení?

Komponovaná performance prináša pohľad na dve zdanlivo rozdielne periférie ľudskej samoty, v oboch prípadoch pracujúce s priestorom, v ktorý sa sami performeri menia a svojím zjavom dotvárajú jeho auru.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | ENG
18. dubna 2024

Performing Arts in "Greener" Colours

Sustainability as a process, sustainability as a human challenge. In harmony with nature and the available resources. Thinking about theatrical production in such a way that we do not renounce our vision of how to present the whole in a good and effective way, but we also consume fewer natural resources. Not everything is permanent. Rather, it is durable, and this is certainly not to be taken in a negative sense. However, for such an approach, which is not just a phantasmagorical mirage, it is necessary to remove the ego and prioritize the eco. The eco way for a more inert artistic process.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | ENG
18. dubna 2024

Comments about SETKÁNÍ/ENCOUNTER

prof. Mgr. Petr Oslzlý is a dramaturg, scriptwriter, actor and for many years the artistic director of the Husa na provázku Theatre. He was the director of the Centre for Experimental Theatre Author and co-author of almost fifty theatre scripts, ten books and a large number of essays on theatre and art. He was a co-initiator of the Velvet Revolution in November 1989, and an advisor to President Václav Havel in 1990-1992. Last but not least, he was the director of the SETKÁNÍ-ENCOUNTER festival from 1995-2018, the rector of JAMU from 2018-2022 and since 2007 the head of one of the three studios of dramaturgy and directing at JAMU.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
18. dubna 2024

Komentáře o SETKÁNÍ/ENCOUNTER

prof. Mgr. Petr Oslzlý je dramaturg, scenárista, herec a řadu let byl i umělecký šéf Divadla Husa na provázku. Byl ředitelem Centra experimentálního divadla, autor a spoluautor téměř padesáti divadelních scénářů, deseti knih a velkého počtu statí o divadle a umění. V listopadu 1989 byl spoluiniciátorem sametové revoluce, 1990–1992 poradcem prezidenta Václava Havla. A v neposlední řadě v letech 1995-2018 ředitelem festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER, 2018-2022 rektorem JAMU a od roku 2007 vedoucím jednoho ze tří ateliéru dramaturgie a režie na JAMU.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
18. dubna 2024

Scénické umenie v ,,zelenších“ farbách

Udržateľnosť ako proces, udržateľnosť ako ľudská výzva. V súlade s prírodou a dostupnými zdrojmi premýšľať o divadelnej inscenácií v intenciách, v ktorých neprídeme o všetky naše vízie, ako kvalitne a efektívne odprezentovať celok, ale aj ako menej odobrať z prírodných zdrojov. Nie všetko je trvalé. Skôr trvanlivé, a to rozhodne netreba vnímať v negatívnom zmysle. Avšak na takýto prístup, ktorý nie je iba fantazmagorickým preludom, je nutné odobrať ego a uprednostniť eko. Eko cestu pre zotrvačnejší umelecký proces.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | ENG
17. dubna 2024

Weather Forecast: 5 Days in the Theatre Shelter

The reappearance of spring has brought with it the thirty-fourth edition of the international theatre festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER, which this year will feature theatre companies from universities in Poland, Ukraine, Switzerland, Austria, Serbia, Latvia, Slovakia, and the Czech Republic. The forecast for this week is clear: over the course of five days, we can expect educational and cultural overflows in the form of workshops, discussions, but especially theatre productions.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
17. dubna 2024

Predpoveď počasia: 5 dní v divadelnom kryte

Opätovný príchod jari privial so sebou aj tridsiaty štvrtý ročník medzinárodného divadelného festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER, na ktorom sa tento rok odprezentujú divadelné súbory vysokých škôl z Poľska, Ukrajiny, Švajčiarska, Rakúska, Srbska, Lotyšska, Slovenska a Česka. Predpoveď na tento týždeň je jasná: v priebehu piatich dní môžeme očakávať edukačno-kultúrne prehánky vo forme workshopov, diskusií, ale najmä divadelných inscenácií.

Zobrazit článek