Sunset in the mountains
Meeting Point | ENG
22. dubna 2024

Do you feel (un)safe?

The last festival activity that took place before the closing ceremony was a discussion, the main topic of which was safety at universities in the V4 countries. While last year’s meeting focused on the issues of sexual violence against students, the rise of extremism, and the poor state of mental health, the main line of this year’s debate was precisely the sharing of experiences that would help in building the most non-threatening creative environment.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
22. dubna 2024

Cítite sa byť v (ne)bezpečí?

Poslednou festivalovou aktivitou, ktorá sa konala pred záverečným ceremoniálom bola diskusia, ktorej hlavnou témou bola bezpečnosť na univerzitách v krajinách V4. Pokým minuloročné stretnutie bolo fokusované na problematiku sexuálneho násilia na študentstve, nárast extrémizmu či zlý stav mentálneho zdravia, hlavnou líniou tohtoročnej debaty bolo práve zdieľanie skúseností, ktoré by napomohli v budovaní toho najneohrozenejšieho tvorivého prostredia.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | ENG
22. dubna 2024

Will you contribute to our Shit-Chat?

Everyone has experienced the atmosphere of public toilets at some point. After we pay, we smile at the toilet attendant and go about our business. None of us think about how many people pass through here daily, how many toilets get cleaned, or where all these people come from. However, the main protagonist will do everything to find out. Or will she? How far will her own conscience allow her to go?

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
22. dubna 2024

Přispěješ nám do HajzlChatu?

Každý někdy okusil atmosféru veřejných záchodů. Poté, co zaplatíme, usmějeme se na hajzlbábu a jdeme si po svých. Nikdo z nás nepřemýšlí nad tím, kolik lidí tudy denně projde, kolik záchodů se vyčistí nebo odkud všichni ti lidé přicházejí. Hlavní protagonistka však udělá všechno pro to, aby to všechno zjistila. Nebo ne? Kam až jí vlastní svědomí dovolí zajít?

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
22. dubna 2024

Turistický sprievodca naprieč dobou

Domov je miesto, kam sa človek vracia. Naše rodisko uschováva spomienky, emócie, názory, dôležité míľniky našich životov. Vraciame sa, lebo túžime po bezpečí, izolácii, pochopení. Zostávame, lebo cítime nával eufórie, lásky a nostalgických zvukov. V akomsi momente sa dostanú tieto prívlastky do negácie a začnú svrbieť. Či už je náš odchod z domova motivovaný zvedavosťou alebo je to forma dezertovania od toxických vplyvov rodiny, tak azda vždy príde čas, aby sme sa posunuli o krok ďalej, o ten jeden krok, kedy prekročíme prah domoviny a rozhliadneme sa viac okolo, ako za seba.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | ENG
22. dubna 2024

This is not me

When we move to the right, something falls on us from the left, and when we work on one part of our life, we suddenly get entangled in something else even more challenging for our spirit. But who caused the mess? After all, I wasn’t even here, this isn’t my mess... Oh, what a shame.

Zobrazit článek