Sunset in the mountains
Meeting Point | ENG
17. dubna 2024

Two Women, Different Worlds, and Playful Emotions

For this year's SETKÁNÍ/ENCOUNTER, DAMU brought an autobiographical collage by two women, Kristina and Jovita, entitled “Anytime, Anywhere.” Through audio-visual, textual, and movement elements, the heroines, whom fate introduced to each other in Prague, convey their feelings, losses, and understanding, interwoven with playful humour.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
17. dubna 2024

Dvě ženy, různé světy a hravé emoce

DAMU na letošní ročník SETKÁNÍ/ENCOUNTER přivezla autobiografickou koláž dvou žen, Kristiny a Jovity, s názvem anytime, anywhere. Hrdinky, které osud seznámil v Praze, předávají skrze audiovizuální, textové a pohybové prvky své pocity, ztráty a pochopení protkané hravým humorem.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | ENG
17. dubna 2024

When Life Doesn't Go as Expected

How do you imagine the curve that would represent your life? This ideal biography allows for minor missteps and existential difficulties, but have you thought about the loss of a loved one? To what extent would this major event affect your idea of a more or less easy-going life? The autobiographical production "Anytime, Anywhere" by students from the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague might help you in your search for answers.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
17. dubna 2024

Keď život nejde podľa predstáv

Ako si predstavujete krivku, ktorá by znázornila váš život? Idealizujúci stav počíta s menšími pochybeniami a existenčnými ťažkosťami, no pomysleli ste na stratu blízkej osoby? Do akej miery ovplyvní tato závažná udalosť vašu predstavu o viac-menej ľahko plynúcom živote? V hľadaní odpovedí by vám mohla pomôcť autobiografická inscenácia tvorkýň z Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe „anytime, anywhere“.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | ENG
17. dubna 2024

The Axis Around Which Two Human Destinies Circle

The production Hello, Out There! by the Latvian ensemble from the Latvian Academy of Culture is faithful, authentic, and fair to its name. A veiled, sometimes dreamlike atmosphere in an empty space. Disorientation between freedom and confinement –– physical and psychological. A call into the void, with the hope that a response will return in the form of another's voice rather than one's own. And to top it off, two evocative performances by the actors, excelling in well-handled, pithy, and at times absurd dialogue and gymnastic stunts on the tightrope.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
17. dubna 2024

Os, okolo ktorej krúžia dva ľudské osudy

Inscenácia Hello, Out There! lotyšského súboru z Latvian Academy of Culture je verná, autentická a spravodlivá voči svojmu názvu. Zastretá, miestami snová atmosféra v prázdnom priestore. Dezorientácia medzi slobodou a väzením – fyzickým a psychickým. Volanie do prázdna, s nádejou, že sa vráti odozva vo forme iného, a nie vlastného hlasu. A do toho dva sugestívne herecké výkony vynímajúce sa v dobre zvládnutých úsečných, miestami absurdných dialógoch a gymnastických kúskoch na lane.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | ENG
17. dubna 2024

Hope, Hello from the Other Side

Love can be found even in the most remote parts of the world, where the mere presence of the other lights up the hope of a better end in the individual, sometimes even through manipulation. And hand on heart, in moments of the cruellest pain, one is willing to do anything for even the slightest relief, especially for someone else with whom to share one's pain in the fog of injustice.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
17. dubna 2024

Nádej, ahoj z druhej strany

Lásku môžeme nájsť aj na tých najodľahlejších koncoch sveta, kde len prítomnosť toho druhého rozsvecuje v jedincovi i naskrze manipuláciou nádej na možný, lepší koniec. A ruku na srdce, v momentoch najukrutnejšej bolesti je človek ochotný urobiť čokoľvek pre čo i len najdrobnejšiu úľavu, nieto pre niekoho druhého v hmle nespravedlnosti, s kým môže zdieľať svoju bolesť.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | ENG
17. dubna 2024

25 Euros for a Canister

“Benzin” is a fusion of five short stories based on folk tales of the Brothers Grimm. The entire narrative unfolds in a post-apocalyptic atmosphere, where a new civilization of people shares stories. Undoubtedly, a major theme is gasoline and its price. As the main tool, eight students from Kyiv University used theatrical masks and their bodies.

Zobrazit článek